Transaktioner & kapitalanskaffning

Vi biträder köpare, säljare, investerare och grundare vid företagsöverlåtelser, omstruktureringar och kapitalanskaffning. Bland våra klienter finns såväl internationella koncerner som privatpersoner.

Vi tillhandahåller den rådgivning som behövs, oavsett transaktionens storlek, igenom hela transaktionen.

Kontakta oss om:
– Aktieöverlåtelser och andelsbyten, Inkråmsöverlåtelser, Omstruktureringar, Fusioner, Incitamentsprogram & Fastighetstransaktioner.