Privacy policy

PERSONUPPGIFTSPOLICY FÖR VILLKOR FÖR ADVOKATERNA LIMAN & PARTNERS (2018:1)

1. Syfte med personuppgiftspolicyn

Advokaterna Liman & Partners AB (org. nr 556751-5605) (”Liman & Partners”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) värnar om sina klienters och samarbetspartners integritet.

Din personliga integritet är viktig för oss. Vi kommer samla in, behandla och lagra dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i EU-förordningen EU 2016/679 (”Dataskyddsförordningen”) samt vid var tid gällande svenska nationella lagar och bestämmelser. Personuppgiftspolicyn kommer att uppdateras för att följa gällande lagstiftning. Den senaste versionen kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida www.limanpartenrs.se

Syftet med den här personuppgiftspolicyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

2. Bakgrund

Vi behandlar din personuppgifter främst för att fullfölja våra åtaganden och förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet som de samlats in för, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

3. Ändamål med behandlingen

Vi samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna tillhandahålla, utveckla och marknadsföra våra tjänster till klienter och samarbetspartners. Vi behöver personuppgifterna för att ingå ett uppdragsavtal med dig, för att administrera uppdraget och tillvarata dina intressen. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att göra jävskontroller och för att uppfylla skyldigheter som följer av lag

4. Riktlinjer

Personuppgifter som vi behandlar Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

 • Namn 
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Faxnummer
 • Ålder
 • Födelsedatum
 • Titel
 • Fotografier
 • Betalkortsnummer, kreditkortsnummer och andra bankrelaterade uppgifter 
 • Uppgifter som du registrerar självmant och frivilligt uppger i exempelvis epostmeddelanden 

Laglig grund för behandlingen

Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag som vi åtagit oss och de avtal som Liman & Partners har med sina klienter. De närmare villkoren för tillhandahållandet av Liman & Partners tjänster framgår av våra allmänna villkor. I vissa fall kan behandlingen av dina personuppgifter följa av en rättslig förpliktelse. I vissa fall kan vi behöva dina personuppgifter för att kontakta dig utan att det är nödvändigt för att fullgöra vårt uppdrag eller avtal. Den lagliga grunden är då vårt berättigade intresse av att kunna komma i kontakt med dig. 

Hur vi får tillgång till dina personuppgifter 

Vi får tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som vi får från offentliga register
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Hur vi behandlar personuppgifter på ett betryggande sätt

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter och uppdrag ska ha tillgång till dem. 

Våra IT-system och säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet. 

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

Utlämnande av personuppgifter

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part. Vi kan dock komma att överföra personuppgifter om dig till tredje man som exempelvis domstolar, myndigheter och annan part i ditt ärende, om det är nödvändigt för att inom ramen för ett ärende tillvarata dina rättigheter, för att vi ska iaktta dina rättigheter och skyldigheter i egenskap av rättsligt ombud för dig, eller efter överenskommelse med dig, eller för att vi ska fullgöra en lagstadgad skyldighet eller efterkomma ett myndighetsbeslut eller beslut av domstol. 

Liman & Partners använder idag bl.a. ett ITsystem för att administrera klienter och tidrapportering. För detta samarbete finns ett personuppgiftsbiträdesavtal. Personuppgiftsbiträdet kommer inte att dela dina personuppgifter eller använda dem på något annat sätt än enligt Liman & Partners skriftliga instruktioner följer denna personuppgiftspolicy. 

 

5. Dina rättigheter

Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga. Du kan även begära att dina personuppgifter raderas. Trots din begäran om radering av personuppgifter har vi dock rätt att fortsätta behandlingen och inte tillmötesgå din begäran om behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av, eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Om du begär att dina personuppgifter raderas kan det innebära att vi är förhindrade att fullgöra vårt avtal som vi har med dig. I stället för att få dina personuppgifter raderade kan du invända mot viss typ av behandling och därmed begränsa vår behandling av personuppgifter. 

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på fullgörande av åtaganden i ett avtal med dig har du har rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering). En förutsättning är att behandlingen kan ske automatiserat och att det är tekniskt möjligt.

6. Ansvar

Liman & Partners är personuppgiftsansvarig vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara. 

Vi tillämpar gällande dataskydds- och integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter och du har rätt att kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter om dig som vi behandlar, samt för att begära rättelse, överföring eller att vi raderar uppgifterna.

Om du har frågor om de uppgifter vi behandlar om dig når du oss på e-post info@limanpartners.se. För att säkerställa att du får svar på din fråga utan dröjsmål ber vi dig att skriva ”GDPR LIMAN” i ämnesraden. Du når oss även på telefon 08-671 60 00. 

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter kan du även vända dig till Datainspektionen (Integritetsskyddsmyndigheten).